Ανοιχτή ή κλειστή ρινοπλαστική; Ποια μέθοδο πρέπει να επιλέξω;

Η ανοιχτή ρινοπλαστική βασίζεται στις ανατομικές ανωμαλίες, ενώ η κλειστή στις ορατές ανωμαλίες.

Στην κλειστή ρινοπλαστική ο χειρουργός βασίζεται στο σχήμα της μύτης και δεν αποκαλύπτει τις ανατομικές δομές, ενώ στην ανοιχτή μέθοδο βλέπει τις ανατομικές δομές αλλά όχι το σχήμα της μύτης. Επίσης η κλειστή ρινοπλαστική είναι μέθοδος κυρίως αφαιρετική, δηλαδή βασίζεται στη μείωση των ανατομικών δομών που εμφανίζουν ανωμαλία. Στην ανοιχτή ρινοπλαστική οι διορθώσεις είναι κυρίως προσθετικές.

Και οι δυο μέθοδοι αποσκοπούν στο ίδιο αποτέλεσμα: τη βελτίωση της εμφάνισης της μύτης και την εναρμόνιση με το πρόσωπο, δίνοντας φυσικότητα και όχι την εικόνα «χειρουργημένης μύτης».

Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να φτάσει κανείς στο ίδιο αποτέλεσμα.